Under året har boendes och verksammas tankar om framtidens Eskilstuna samlats in och sammanställts med andra viktiga målsättningar för Eskilstuna för att utgöra ett av de underlag i visionsarbetet under projektnamnet Mitt Eskilstuna 2030.

Projektorganisationen, som består av representanter från kommun, näringsliv, föreningsliv och akademi, har tillsammans bearbetat underlaget för att hitta de gemensamma nämnarna och identifierat vad som är allra viktigast att fokusera på fram till 2030.

En konkret målbild har formulerats som utgår från ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet vilken sedan sammanfattats i en gemensam vision vi alla kan bidra till – oavsett vem vi är och vilken roll vi har.

Den 10 november lade projektorganisationen fram ett förslag om en omarbetad vision tillsammans med en målbild för Eskilstuna 2030. Förslaget har prövats av kommunens koncernledning och kommunstyrelsens arbetsutskott och den 28 november tog kommunstyrelsen beslut om att förslaget går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

14 december tog Kommunfullmäktige beslut om en ny vision för Eskilstuna kommun 2030, som nu ersätter vision 2020.
Det är viktigt att vi alla hjälps för att förverkliga visionen.

Nästa steg är att tillsammans med olika aktörer upprätta långsiktiga handlingsplaner för hur målsättningarna bäst kan implementeras i olika sammanhang.

Så här ser Eskilstunas nya vision ut:

Vision:

Vårt Eskilstuna 2030

‒ Vi är modiga, jämställda och har tillit till varandra
‒ Vi har kunskap, jobb och är attraktiva i en global värld
‒ Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid

Vi upplever, utvecklar och inspirerar. Vi gör Eskilstuna – tillsammans.

Målbild 2030

Året är 2030. I Eskilstuna leder vi vägen till det miljösmarta och jämställda livet i våra trygga, vackra städer, trivsamma samhällen och levande landsbygd. Våra hållbara städer har vuxit, stadsdelarna binds samman av rekreationsområden, mötesplatser och nya bostadsområden. Här utvecklas barnen, här trivs studenterna, här växer näringslivet, här hittar vi balansen mellan arbete och fritid, här är det gott att åldras. Här har vi mod och framtidstro, här gör vi evolution – tillsammans.

En hållbar livsstil
Det är ingen tillfällighet att Eskilstuna är en global ledstjärna inom miljöområdet. Eskilstuna är platsen där det är lätt att leva klimatsmart och ha en medveten livsstil. Våra modiga innovationer för hållbar utveckling exporteras världen över och vi är en del av ett internationellt centrum för förnybar energi.

Här möter vi pulserande, vackra och grönskande städer med Eskilstunaån som livsnerv. Vårt industriarv går hand i hand med nyskapande arkitektur och miljöer som skapar rum för oväntade, spännande möten och stimulerar hållbart och innovativt företagande. Landsbygden innebär handlingskraft, gröna näringar och närodlat tillsammans med naturupplevelser och artrikedom. Här finns attraktiva boendemiljöer vid Mälaren och Hjälmaren och du lever ett både uppkopplat och avkopplat liv.

Ett gott liv
Det är ingen tillfällighet att vi trivs i Eskilstuna och har kul tillsammans. Vår idrotts- och kulturstad har ett starkt föreningsliv samt nöjen och evenemang som berikar oss Eskilstunabor och lockar besökare nationellt och internationellt. I våra sammanflätade, trivsamma, trygga stadsdelar och samhällen skapar vi tillsammans upplevelser för alla sinnen – från myllrande gatuliv till platser för lekfullhet, rekreation och bildning – där vi möts, gläds och utvecklas som människor.

Som jämställd, välkomnande och inkluderande stad tror vi på alla människors förmågor och vi bygger Eskilstuna på den grundstenen. Här har barn och unga alla möjligheter att skapa och förverkliga framtidsdrömmar, här har vi arbetsglädje och fritid, här har vi en aktiv och trygg ålderdom. Här har vi nära till varandra, här känner vi tillit, gemenskap och framtidstro.

Ett aktivt arbetsliv och modigt näringsliv
Det är ingen tillfällighet att Eskilstuna har ett öppet och modigt näringslivsklimat. Vi tar avstamp i vår enastående historia som Fristad med entreprenörskap och innovationer och bildar modell för omvärlden för hur vi tillsammans skapar ett framgångsrikt, modernt och hållbart näringsliv.

I universitetsstaden Eskilstuna utvecklar vi våra förmågor genom hela livet, från förskola till yrkesutbildningar och akademiska studier, i inspirerande lärmiljöer utifrån våra egna förutsättningar. Vi har en hög utbildnings- och kunskapsnivå som möter näringslivets kompetensbehov och tillför utvecklingskraft. Vi tillvaratar förmågor och alla kan hitta sin plats i ett aktivt arbetsliv. Här finns drivkraft och här är det självklart att bidra med sin kunskap och sitt arbete.

Eskilstuna är en attraktiv del av Stockholm Mälardalen och en ledande aktör i regionen. Våra goda och hållbara kommunikationer gör att fler väljer att bosätta sig i Eskilstuna samtidigt som vi Eskilstunabor arbetar såväl lokalt som globalt.